Concurs de promovare în grad profesional superior, gradului profesional deținut în prezent.

ANUNT CONCURS -21.12. 2023

 

Nr. 13921/20.11.2023

                                          A N U N Ț

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR MARAMUREȘ

organizează concurs/examen de promovare în grad profesional superior, gradului profesional deținut în prezent.

    Funcția publică de execuție pe periodă nedeterminată, cu normă întreagă pentru care se organizează concursul/examenul de promovare în grad profesional și structurile din care acestea fac parte sunt următoarele:

 1. consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Catagrafie, Autorizare, Înregistrare și Evidență Informatizată al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor  Maramureș.

În vederea participării la concurs, candidații  vor  depune dosarul de înscriere la concurs în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului, în perioada 20.11.2023-11.12.2023 (inclusiv), la secretariatul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș din Baia Mare, str.Vasile Alecsandri  nr.66.

Concursul/examenul constă în trei probe succesive: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și interviul. Numai candidații declarați admiși se pot prezenta la următoarea probă.

Selecția dosarelor de înscriere se realizează în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

Proba scrisă se va organiza în data de 21.12.2023, ora 10.00, la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș din Baia Mare, str.Vasile Alecsandri  nr.66. Aceasta poate consta în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă.

În cadrul probei scrise se testează, în mod obligatoriu, inclusiv cunoștințele generale ale candidatului în domeniul administrației publice, precum și cunoașterea tematicilor privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare.

Durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradul de complexitate al subiectelor, dar nu poate depăși 3 ore.

În încăperea în care are loc concursul/examenul,pe toată perioada derulării acestuia, inclusive a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță, iar nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.

 Interviul se va susține doar de către acei candidați care au fost declarați “admis” la proba scrisă, în conformitate cu prevederile art.56 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, de regulă în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș din din Baia Mare, str.Vasile Alecsandri  nr.66.

Data și ora interviului se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.

Proba scrisă și interviul se punctează cu maximum 100 puncte fiecare.

Punctajul minim pentru promovarea fiecărei probe de examen este de 50 puncte.

Punctajul final necesar pentru promovarea examenului este de minim 100 puncte și se calculează prin însumarea punctajelor obținute la proba scrisă și la interviu.

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului/examenului se face în termen de maximum 3 zile lucratoare de la data afișării rezultatelor ultimei probe, prin afișare la locul desfășurării concursului/examenului și pe pagina de internet a DSVSA Maramureș la sectiune “oportunități de angajare”.

După afisarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți  pot face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor,respective data și ora afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfășurării concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform prevederilor art.67 ind.¹ din HG 611/2008 cu modificările și completările ulterioare.

Adresa de corespondență: Baia Mare, str.Vasile Alecsandri  nr.66.

Telefon/Fax: 0262-224031/0262-224005

E-mail: office-maramures@ansvsa.ro.

Persoana de contact – Pop Mariana Elisabeta – consilier juridic superior Compartimentul Juridic și Resurse Umane din cadrul D.S.V.S.A. Maramureș.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Condiții prevăzute de lege pentru participarea la concursul/examenul de promovare:

      Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 479 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, aplicabile conform legii la data prezentului anunț, respectiv:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul „bine“ la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

      DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS/EXAMEN va conține următoarele documente:

 • Copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 • Formularul de înscriere.

           BIBLIOGRAFIE :

 1. Constituția României;
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Tematica –integral
 3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare; Tematica –integral
 4. ORDIN A.N.S.V.S.A.nr. 79 din 6 iunie 2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților din domeniul subproduselor de origine animală și produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor;
 5. ORDIN A.N.S.V.S.A. nr. 44 din 14 aprilie 2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale și pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor;
 6. ORDIN A.N.S.V.S.A. nr. 21 din 5 martie 2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile comerciale de păsări, precum și condițiile privind mișcarea păsărilor vii și a subproduselor provenite de la acestea.

      Tematica concursului se stabilește pe baza bibliografiei. 

      Constituția României, republicată cu tematica:

 • Titlul I Principii generale.
 • Titlul II – Drepturi și libertați fundamentale
 • Titlul III – Autoritățile publice

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare cu tematica:

 • Partea I – Dispoziții Generale.
 • Partea VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publică și evidența personalului plătit din fonduri publice.
 • Partea VII – răspunderea administrativă.

           Atribuţii specifice ale postului:

1.verifică documentaţia depusă la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, pentru autorizarea/înregistrarea unităţilor/activităţilor supuse controlului sanitar–veterinar şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a mijloacelor de transport care necesita deţinerea unei autorizări/înregistrări şi stabileşte conformitatea sau neconformitatea acesteia, raportat la prevederile legale în vigoare – în domeniul sănătății animalelor și siguranța alimentelor de origine animală;

 1. verifică şi întocmeşte nota de constatare/referatul de evaluare, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, pentru acordarea autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor sau, după caz, primeşte referatul de evaluare întocmit de personalul din Circumscripţiile Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale, întocmeşte şi supune aprobării autorizaţia/documentul de înregistrare pentru unităţile/activităţile respectiv mijloacele de transport care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi asigură eliberarea acestora către titular/solicitant, cu consemnarea în registrele proprii a datelor relevante – în domeniul sănătății animalelor și siguranța alimentelor de origine animală;
 2. în cazul în care unităţile/activităţile respectiv mijloacele de transport nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, comunică solicitanţilor refuzul emiterii autorizaţiei/documentului de înregistrare – în domeniul sănătății animalelor și siguranța alimentelor de origine animală;
 3. ţine evidenţa, urmăreşte şi răspunde de respectarea termenelor de soluţionare prevăzute de lege pentru soluţionarea solicitărilor de autorizare/înregistrare – în domeniul sănătății animalelor și siguranța alimentelor de origine animală;
 4. verifică documentaţia înaintată pentru unităţile/mijloacele de transport care vor fi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, întocmeşte şi propune, spre aprobare, directorului executiv, notificarea referitoare la avizarea proiectului pentru amplasarea, proiectarea şi construirea unităţilor, inclusiv a celor care intenţionează să acceseze fonduri naţionale şi europene – în domeniul sănătății animalelor și siguranța alimentelor de origine animală;
 5. întocmeşte şi actualizează catagrafiei unităţilor autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi o transmite la A.N.S.V.S.A.- în domeniul sănătății animalelor și siguranța alimentelor de origine animală;;
 6. răspunde de întocmirea şi actualizarea bazelor de date cu privire la unităţile/activităţile autorizate/înregistrate, respectiv mijloacele de transport autorizate/înregistrate şi actualizează informaţiile specifice de pe website-ul A.N.S.V.S.A.- în domeniul sănătății animalelor și siguranța alimentelor de origine animală;;
 7. comunică periodic modificările catagrafiei unităţilor/activităţilor autorizate/înregistrate, respectiv a mijloacelor de transport autorizate/înregistrate către structurile control oficial ale Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în domeniul sănătății animalelor și siguranța alimentelor de origine animală;..
 8. realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă – în domeniul sănătății animalelor și siguranța alimentelor de origine animală;;
 9. monitorizează activităţile de comerţ intracomunitar, importul şi exportul de animale vii, embrioni, ovule, material seminal, hrană pentru animale, produse medicinale veterinare, produse alimentare şi SNCU pe teritoriul de competenţă al Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor şi notifică directorul executiv adjunct pentru dispunerea controalelor ce se impun – în domeniul sănătății animalelor și siguranța alimentelor de origine animală;.
 10. primeşte situaţiile privind gestionarea SNCU de la Serviciul/Biroul Control Oficial Sănătate şi Bunăstare Animală şi de la Biroul/Compartimentul Control Oficial Alimente de Origine Animală, centralizează şi răspunde de transmiterea către A.N.S.V.S.A. a rapoartelor specifice – în domeniul sănătății animalelor și siguranța alimentelor de origine animală;.
 11. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în  limita competenţelor specifice activitățile ce implică deplasarea în teritoriu, verificări/evaluări la   fața locului, se realizează doar în baza ordinului de serviciu/deplasare avizat de către șeful de serviciu și/sau directorul executiv

Cu deosebită stimă,

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Dănuț Ioan CRIȘAN

 

Compartimentul care întocmeste documentul Numele si prenumele Functia  publica Data Semnatura
Compartimentul Juridic si Resurse umane Pop Mariana Elisabeta   Consilier juridic 20.11.2023